Hälsoresurs stöttar organisation som jobbar mot psykisk ohälsa i form av bland annat beröring och massage

Drömmen om det goda motverkar stress och psykisk ohälsa

17 augusti 2023

Hälsoresurs har under många år stöttat Drömmen om det goda – en ideell förening som motverkar stress och psykisk ohälsa bland unga vuxna och barn, samt jobbar med att öka trygghet och skapa studiero i förskolor, skolor och gymnasier i hela landet. I deras mindfulnessbaserade metod för att minska stress och psykisk ohälsa ingår kunskap och träning om vikten av att hitta vägen till sitt lugn – där massage är en av de bidragande verktygen. Under en intervju med Marie Boris Möller, Utvecklingsledare på Drömmen om det goda, berättar hon om deras arbete och hur deras metoder appliceras i skolan.

Ohälsotalen i samhället ökar bland våra unga

Marie belyser problemet med stress och psykisk ohälsa, hur ohälsotalen går upp och att det tyvärr går ner i åldrarna, bland våra yngsta i samhället. Drömmen om det godas arbete utgår ifrån skollagen som handlar just om att skapa trygghet och studiero hos eleven samt Barnkonventionen om barns rättigheter. Marie upplever att skolans uppdrag om kunskap och demokrati för en hälsosam skola inte fullt ut fungerar. Hur man ska kunna skapa detta på ett enkelt sätt har Drömmen om det goda erfarenhet av sedan mer än 25 år tillbaka. De övningar som de lär ut till lärare och elever ger resultat på kort tid, menar Marie.

Drömmen om det godas mindfulnessbaserade metod består av fyra övningsformer

Marie menar att genom enkla små övningar, som appliceras i skolan kontinuerligt, kan man minska den psykiska ohälsan bland barn och unga och förbättra arbetsmiljön i skolan. Man förbättrar koncentrationen för eleven och på så sätt skapar en bättre harmoni och balans i klassrummet för både personal och elever. Genom att implementera dessa verktyg hos våra unga i samhället tidigt i livet, ger vi dem bra förutsättningar för att skapa trygghet hos sig själva genom senare delar i livet.

  • Stillhetsövningar och mindfulnessövningar
  • Beröring
  • Reflektion
  • Rörelse

Att göra olika stillhetsövningar handlar mest om att eleven ska kunna stilla sin hjärna genom mindfulness. Genom beröring lärs enkla massageövningar ut till lärarna, som de sen kan lära eleverna att göra på varandra eller på sig själva.  Delen reflektion handlar om reflekterande samtal med existentiella teman. Metoden går ut på att bara lyssna på varandras tankar, inte diskutera dem. Man sitter i en grupp tillsammans och inleder övningen med en stunds stillhet. Därefter ställs en fråga tex vad är verkligt mod är, förklarar Marie. I mitten finns till exempel en talpinne och den som vill något kan ta talpinnen och äger då rätten att antingen sitta tyst tillsammans med de andra, eller få säga sin åsikt, utan att bli ifrågasatt eller kommenterad. Marie menar att detta har med elevens egna värde att göra. Att det demokratiska begreppet behöver övas på, att våga ha en egen åsikt och stå för den och se att man har ett eget värde. Hon fortsätter med att i denna övning kopplas även samtalet om barnkonventionen på och hur man kan skapa trygghet för sig själv. Det är också viktigt att visa eleverna att man ser problematiken, och tar den hjälp som finns att få, så de känner sig sedda. Genom rörelse, kontemplativ rörelse, omfattas övningar i meditativ gång samt qigong och yoga.

Utmaning att nå ut till skolorna

Det är inte så lätt att komma in på skolorna, fortsätter Marie, då tiden inte alltid finns för förebyggande arbete. Målet är att få in Drömmen om det godas metod i läroplanen, så de utförs kontinuerligt, år efter år med nya årskullar. Marie menar att det redan finns i läroplanen, att skapa trygghet och studiero hos eleven, men att det finns ett stort behov av att öka kunskapen inom dessa områden och att deras metoder är ett bra sätt att tillämpa detta på. Med stöd från Folkhälsomyndigheten erbjuds skolor att delta kostnadsfritt.

Efterfrågan och behovet är mycket större än så och målet är att Drömmen om det goda kan nå många fler barn, unga och vuxna runt om i Sverige. Läs mer om hur du, liksom Hälsoresurs, kan möjliggöra hälsa för så många som möjligt i vårt land genom att stötta Drömmen om det godas arbete på www.drommenomdetgoda.se

Vill du erbjuda massage på jobbet till dina anställda? Fyll i vårt formulär här för att få mer information om vad massage skulle kosta på din arbetsplats.Relaterade inlägg